Sh. Mahesh Kumar Mangal, Principal,

DIET, Dholpur (Raj.)

Mobile - +91 94604 55085

 

Nodal Officer -

Dr. Indu Shekhar Sharma, Vice Principal   

Mobile - +91 78915 26745     

E-mail- diet28dholpur@gmail.com

 

Sh. Anil Kumar Sharma (Asstt. Nodal Officer)

Mobile - +91 80056 01179

 

 

web counter
Website last update: 22/12/2022 11:05:16