Nodal Officer

Dr.Rakesh Kumar Sharma

Associate Professor, Dept. of Rachana Shareer

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University

Kadvad, Nagaur Road, Jodhpur-342037 (Rajasthan)


Contact for PAT : 0291-2795320, 0291-2795340

Exam Section:0291-2795315, 0291-2795316

Email: rksharma_jumbo@yahoo.co.in

© 2018 - Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur