Nodal Officer

Prof. Mahendra Kumar Sharma

Dean Academic & HOD (Rachana Sharir)

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University

Karwar, Nagour Road, Jodhpur-342037 (Rajasthan)


Contact No. : 0291-2795320,0291-2795332

Email: vdmahendrasharma@gmail.com

© 2018 - Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur